Приватний підприємець Курдибан Ярема Мирославович, іменований надалі"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі Курдибан Ярема Мирославович., діючого на підставі свідоцтва про Держреєстрацію № 2 121 000 0000 006404
від 19.05.2010 р., і є платником єдиного податку з одного боку, і ____________________________ іменований(а) надалі "ОРЕНДАР", з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ надає ОРЕНДАРЕВІ наявний у ОРЕНДОДАВЦЯ будівельний інструмент (обладнання) (далі Інструмент) за плату у тимчасове користування (оренду), згідно додатку, що є невід'ємною частиною цього договору.
2. Обов'язки сторін
2.1 ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується:
- Видати ОРЕНДАРЮ обладнання у справному стані та забезпечити їх необхідною технічною документацією щодо використання інструменту;
- Здійснити у присутності ОРЕНДАРЯ або його довіреної особи перевірку справності переданого за цим договором інструменту
- Ознайомити ОРЕНДАРЯ або його довірену особу з правилами експлуатації інструменту та видати йому і ознайомити з інструкцією по техніці безпеки при роботі з інструментом, про що зробити запис у журналі проведення інструктажу.
2.2 ОРЕНДАР зобов'язується:
- Дотримуватися правила техніки безпеки при роботі з інструментом. ОРЕНДАР несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки при роботі з інструментом.
- Дбайливо ставитися до орендованого інструменту, забезпечити його безпечне зберігання і використання за призначенням, здійснити повернення інструмента ОРЕНДОДАВЦЮ в обумовлений термін.
- Не здавати інструмент у суборенду і передавати його третій особі без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ
- Інформувати ОРЕНДОДАВЦЯ про всі несправності обладнання і порушення нормальної його роботи в процесі використання, а також інформувати письмово про випадки втрати орендованого інструменту або його комплектуючих
- Не розкривати орендований інструмент і не проводити будь-які ремонти, переробки і зміни його конструкції без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ
- Оплатити оренду інструменту за період з моменту набуття і до моменту повернення ОРЕНДОДАВЦЮ згідно з прейскурантом та умов договору оренди.
- Орендований інструмент є і залишається власністю ОРЕНДОДАВЦЯ незалежно від величини орендних платежів.
- Повернути орендований інструмент у придатному для подальшого використання стані з урахуванням
нормального зносу, повністю укомплектованим. У разі суттєвого погіршення стану інструменту, поломки інструменту, що сталися з вини ОРЕНДАРЯ (внаслідок порушення ОРЕНДАРЕМ правил експлуатації орендованого інструменту) відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЮ витрати по ремонту інструменту .
- у разі втрати (втрати) орендованого інструменту або його комплектуючих відшкодувати вартість інструменту або його комплектуючих у відповідності з діючими ринковими цінами на новий інструмент.
3. Порядок і строки видачі та повернення інструменту
3.1 Видача інструменту проводиться після перевірки працездатності інструменту, підписання договору на оренду інструменту, внесення застави за орендований інструмент, оплати оренди та доведення інформації по техніці безпеки при роботі з цим інструментом з записом у журналі проведення інструктажу.
3.2 Час і дата видачі інструменту ОРЕНДАРЮ вказуються в акті прийому передачі інструменту і є початком обчислення часу оренди. В даному акті також вказується обумовлений час та дата повернення інструменту. Моментом видачі інструменту є підписання обома сторонами вказаного акта (розділ""Видача інструменту""), який складається у двох примірниках по одному для кожної із сторін.
3.3 Фактичний час і дата повернення інструменту ОРЕНДОДАВЦЮ вказуються в акті прийому передачі
інструменту (розділ ""Повернення інструмента"") і є кінцем обчислення часу оренди. Моментом повернення інструменту є підписання обома сторонами акту прийому передачі інструменту (розділ ""Повернення інструмента").
3.4.Мінімальний термін оренди становить 4 год.
3.5 При необхідності продовжити строк оренди обладнання ОРЕНДАР повинен завчасно, до закінчення обумовленого раніше зазначеного в акті прийому передачі інструменту (розділ ""Видача інструмента"" обумовленого часу і дати повернення інструменту, попередити про це ОРЕНДОДАВЦЯ.
3.6. Всі факти недостачі або псування інструмента, якщо кількість повернутих одиниць інструменту менше кількості виданих або якщо інструмент був пошкоджений ОРЕНДАРЕМ у період оренди, зазначаються при поверненні інструменту в акті прийому передачі інструменту в розділі "Повернення інструмента". У разі виходу обладнання з ладу, ОРЕНДАР негайно сповіщає про це ОРЕНДОДАВЦЯ. Нарахування орендної плати припиняється з моменту повідомлення за умови, що несправне обладнання повернуто ОРЕНДОДАВЦЮ протягом наступних 24 годин.
4. Порядок вирішення спорів
4.1. Всі спори і розбіжності, що виникли між сторонами за Цим договором або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди, всі переговори підлягають розгляду в м.Коломия Івано-Франківські області в установленому законодавством порядку.
5. Інші умови
УВАГА!!!  Я (_____________________________) попереджений відповідно до статті 190 "Шахрайство" Кримінального Кодексу України, що заволодіння чужим майном шляхом обману карається позбавленням волі від трьох до восьми років.  Будівельний інструмент буде знаходитися за адресою: _______________________________ і без відома Курдибана Я.М.  вивозиться не буде.
6. Адреси та реквізити сторін
6.1 ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
ПП Курдибан Ярема Мирославович., ІПН: 2531203851
Св-во про держ.реєстр.  № 2 121 000 0000 006404 від 19,05,2010 р
Адреса: 78200 Івано-Франківська обл., м. Коломия, вулиця, Станіславського, 
будинок 5 с Св-во єдиного податку № 2531203851, тел.  073 327 26 07

Договір оренди

Будівельного інструменту (обладнання)